RODO

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu przez nas danych osobowych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest MM Doradztwo Małgorzata Narożna z siedzibą w Szczecinie ul. Śląska 12/13, 70-432 Szczecin . W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość email na adres: fika.szczecin@gmail.com

II. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy/świadczenia usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wykonania umowy /świadczenia usług, którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) analitycznym [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

e) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

III. ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE)

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom z którymi współpracujemy, w szczególności: partnerom, firmom informatycznym,  firmie windykacyjnej, firmie ubezpieczeniowej, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, firmom archiwizującym dokumenty,  kancelarii prawniczej.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wykonania zawartej z nami umowy oraz wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres:
a) w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, 
b) posprzedażowej obsługi ( w tym rozpatrzenia reklamacji),
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (np. wynikającego z przepisów rachunkowych lub podatkowych).

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 60 dni od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte,

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jeśli są one przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora

e)prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody. Jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa wymienione w pkt od a) do f) możesz zrealizować poprzez kontakt z Administratorem danych na adres podany na wstępie.

VI. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i wykonania z nami umowy sprzedaży/ świadczenia usług.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (PROFILOWANIE)

Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

Shopping Cart